Book covers by Kiyoshi Awazu.

From Art Technique Now 20 - Book Design by Kiyoshi Awazu, 1977 Kawade Shobo Publishing Co.